ކުއްލި ޙަބަރު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ލަކުޑި ބުރިއަކުން ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ލަކުޑި ބުރިއަކުން ޖެހި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ވެއްޓުނު ލަކުޑި ބުރިއަކުން ޖެހި ޒަހަމްވެފައި ވަނީ ފިރިހެކެވެ. އޭނާ އަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ގެންދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލަކުޑިބުރި ވެއްޓި އޭނާގެ ބޮލުގައި ޖެހި، ބޯ ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހާލަތާއި ބެހޭ ތަފްސީލެއް އަދި ނުލިބެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލަކުޑިބުރި ވެއްޓިފައި ވަނީ މ. މަޑުވިލުގައި ހަދަމުންދާ އިމަރާތުގެ މަތިންނެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ރައީސް ޔާމިން ހައްޔަރު ކުރަން ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް

މަޑިވަރު ފިނޮޅު ކައިރީ މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް