އެންމެއް އެއްގަލަކަށް އަރައި ނަޝީދުގެ “އެޖެންޑާ”އިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުން

މުހައްމަދު ބުޝްރީ ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ޤައުމުގެ ހައްގުގައި ބަސްބުނި އެންމެންނަކީ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު “ހޮޅިވާހަކަ” ދައްކާ މީހުން ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި، އިންޑިއާ ބޭނުންނަމަ ދިވެހި ޤައުމަށް އަރާ މިޤައުމު ހިފިދާނެ ކަމަށް މާރިޔާ ދިވާޅުވުމަކީ ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ އެތައްބައެއް އެބަސްތަކަށް ނަފްރަތު ކުރި، ލޭ ކައްކުވާލި ބަސްތަކެކެވެ. އެވާހަކަތަކަށް ދެކޮޅު ހެދި ކޮންމެ މީހަކީ ޔާމިނުގެ ނުވަތަ ޤާސިމުގެ ސަޕޯޓަރެއް ނޫނެވެ. … تابع قراءة އެންމެއް އެއްގަލަކަށް އަރައި ނަޝީދުގެ “އެޖެންޑާ”އިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުން