ޙަބަރު

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަނީ

ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ނިންމައި، ޖަމިއްޔާ އުފެއްދުމަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނީ، ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން މި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ބޭނުންވާތީ، އެކަމަށް އެދި ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައި ވާނެކަމަށެވެ. މި ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ މޭ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭ އިން ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑީޖޭއޭ އިން އިތުރަށް ބުނީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާ އުފައްދަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން، ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތަކުގެ ދަށުން ކަމުގައެވެ. މި ޖަމިއްޔާގެ މަގްސަދަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި، މިނިވަންކަން ހިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ވެސް ޑީޖޭއޭ އިން ބުންޏެވެ.

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިންވެސް ވަނީ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދާފައެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ބޭރުގެ ކޮޅުވެއްޓިއަކަށް ރުއް ބަރުކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ތިން ވަޒީރެއްގެ ސުވާލުތަކުގެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް އެ މަޖިލީހަށް ވަޑައެއް ނުގެންނެވުނު

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ލަންދޫ ހެލްތްސެންޓަރުގައި ރޯކޮށްލިތާ މަހެއް ވެއްޖެ، ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމެއް ނުލިބުނު!

ދިވެހި ޕޯސްޓް