ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

އިންޑިޔާގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އިން ޕާކިސްތާނުގެ ތަރިން ދުރުކުރަނީ

އިންޑިޔާގެ ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީ އިން ޕާކިސްތާނުގެ ތަރިން ދުރުކޮށް އެމީހުންނަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ދަ އޯލް އިންޑިޔާ ސައިން ވޯކާސް އެސޯސިއޭޝަން (އޭއައިސީޑަބްލިއުއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އޭއައިސީޑަބްލިއުއޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް އަމާޒުކޮށް ޕާކިސްތާނުން ދީފައިވާ ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕާކިސްތާނުގެ ތަރިން ފިލްމްތަކުގައި ބައިވެރި ނުކުރުމަކީ ޤައުމީީ ކަމެއް ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ވިސްނާނީ ޤައުމަށް ކަމަށްވެސް އެބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭއައިސީޑަބްލިއުއޭ އިން ނެެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ އެސްޓަރެއް ނުވަތަ އެކްޓްރެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފިލްމެއް ހަދަން މަސަކަތްކޮށްފިނަމަ އެބަޔަކާ ދޭތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ANI

@ANI

All India Cine Workers Association announce a total ban on Pakistani actors and artists working in the film industry.

2,983 people are talking about this

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓީ-ސީރީސްއިން ޕާކިސްތާނުގެ ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ލަވަތައް ޔޫޓިއުބްއިން ނަގަމުންދާ ކަމަށްވަނީ އަޑުފެތުރިފައެވެ،

އިންޑިޔާގެ ބޮލީވުޑް އިންޑަސްޓްރީގައި ޕާކިސްތާނަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ފަންނާނުުންތަކެއް ތިބިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ނިމްކީ ނުރޯތީ ވަރަށް އުނދަގޫވޭ: ބުމިކާ

ދިވެހި ޕޯސްޓް

ނުބައި ރޯލްތަކުން މަޝްހޫރުވި ތަރި މަހޭޝް އަނަންދު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް