ހުއްދަ ދިވެހި ޕޯސްޓް

2336 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
ޙަބަރު

“މަވަރެއް ނެތިގެން” އުޅޭ މީހުންވެސް އުޅޭ ދޯ އެވެ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
“މަވަރެއް ނެތިގެން” އުޅޭ މީހުން މަދުން ނަމަވެސް ރާއްޖޭން އެބަ ފެނެ އެވެ. އެމީހުންނަށް އެގޮތަށް ހީވަނީ ވެސް ކަމެއް ވެގެންނެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ހުރި މުއްސަނދި ކަމާއި ނުފޫޒު ގަދަ އާއިލާތަކުން އެމީހުން
ރިޕޯޓް

ހުޅުމާލެ އަނެއްކާވެސް ދަތުރު ދާ މަންޒިލަކަށް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ހުދުކަން ގަދަ ރީތި ދޮންވެލިގަނޑުގައި އައިޝަތު އަލީ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ބައެއް މެމްބަރުން ތިބީ ހަވީރުގެ ސައި ބޯށެވެ. ކަމުން ދިޔައީ ގޭގައި ތައްޔާރުކުރި ހެދިކާ އެވެ. ކައިރީގައި އޭނާގެ ކޮއްކޮމެން ކުޅެން
ޙަބަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަން ނިންމީ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދެ އަންހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ނިންމީ އިސްލާމީ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ނިންމާއި ދެކޮޅަށް ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖުލައި 09 ވަނަ ދުވަހު
ޙަބަރު

ކޮމިޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ނިކުތުމަކީ ރައީސް އިބޫ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް – ހަލީލް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ހަލީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތް އަމިއްލަފުޅު ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ހަދަން އުޅުނު ސުޕަ ކޮމެޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ނިކުތުމަކީ ރައީސް އިބޫ އަށް ލިބުނު
ޙަބަރު

ނަޝީދުގެ ސްޕާ ކޮމެޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތެދުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެންބަރުން ނެގުމާއި ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް ހަދަން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު
ޙަބަރު

ނަޝީދުގެ ހަމަލާއެއް ރައީސް ޞާލިހަށް؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވި ގޮތައް “ސްޕަ ކޮމެޓީއެއް” ހެދުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް އިން ރުހުން ނުލިބިފައި ވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނަޝީދު ރައީސް ޞާލިހަށް ނުސީދާ ރައްދެއް
ޕްރައިމަރީ

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕް ދެބައިވެ ,ނަޝީދު އަތަށް ގޮވައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕް ބައިބައި ވެއްޖެ ކަމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަމިއްލަ މެންބަރެއް ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. މެންބަރު
ޙަބަރު

ކަޝްމީރު މައްސަލައިން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: އުމަރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
100% 0% 0% ކަޝްމީރަށް ލިބިފައި އޮތް ދާހިލީ މިނިވަންކަން އިންޑިޔާއިން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަކީ އެކަމުން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ޙަބަރު

އަދީބު ރައީސް ޞާލިހަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން، އަދީބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން “ޑީޕީ”
ދީން

ޔަހޫދީންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިސްރާއިލްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭގޮތަށް، ފަލަސްތީނުގެ ޤުދުސްގައި ހުންނަ މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތް، މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ހުރި ކަމަށް، އިސްރާއިލްގެ ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ، ގިލާޑް އާދަން ބުނެފިއެވެ. ގިލާޑުގެ