ކެޓަގަރީ ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް

ހުޅުމާލެ އަނެއްކާވެސް ދަތުރު ދާ މަންޒިލަކަށް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ހުދުކަން ގަދަ ރީތި ދޮންވެލިގަނޑުގައި އައިޝަތު އަލީ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ބައެއް މެމްބަރުން ތިބީ ހަވީރުގެ ސައި ބޯށެވެ. ކަމުން ދިޔައީ ގޭގައި ތައްޔާރުކުރި ހެދިކާ އެވެ. ކައިރީގައި އޭނާގެ ކޮއްކޮމެން ކުޅެން
ރިޕޯޓް

އިބޫގެ ބެކް ސީޓް ޑްރައިވަރަކަށް ނަޝީދު!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހޮވުމަކުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ވާނެކަން މާކުރިންވެސް އެގޭތީއެވެ. އިބޫ އަކީ
ރިޕޯޓް

ވެރިކަން ކުރަނީ ކާކު؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ކަމުގެ ކުރެއްވީ ވާދަވެރި ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަކަށް ފަހު ރައްޔިތުންނަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކެއް ދެއްވުމަށްފަހުއެވެ. ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް
ރިޕޯޓް

އަދީބަށް ދިން ލުޔާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިހުމާލު!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ދައުލަތް ފޫއަޅުވާލި ބޮޑެތި އެތައް ކުށެއްގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު، އަތްދަށުން ދޫނުވީ ހަމަ ކިރިޔާ އެވެ!  ފިއްލަވައިގެން ޓަގެއްގައި ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަތުޖެހުނު ކަން،
ރިޕޯޓް

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާއިން ނަގާ ލޯނުގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އާ ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ޗައިނާ އަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރުގެ ވާހަކަ އެވެ. ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ގެރެންޓީތަކުގެ ވާހަކަ
ރިޕޯޓް

އަދީބުގެ ޑްރާމާ މި ވަގުތަށް ނިމިއްޖެ، ދެން އޮތީ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރީގެ ބާރުގަދަ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ރާއްޖެއިން ފިއްލަވަން ކުރެއްވި މަސައްކަތް ތާކުންތާކު ނުޖެހި ނިމި، އިންޑިއާ އިން އޭނާ އެނބުރި ރާއްޖެ ފޮނުވާލުމާ އެކު ދެން މި އޮތީ އޭނާއާ މެދު
ރިޕޯޓް

ސީ ލައިފްއާ އެކު ސަރުކާރުން ޑީލަކަށް؟!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ނަމުގައި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ އާއިލާ އަށް ސީ ލައިފުން ދިނީ ވަރުގަދަ ލަނޑެކެވެ! ފްލެޓު އަޅަން ފައިސާ އަތުލައި ކުންފުނީގެ އިސް ވެރިން ފިލީ އެވެ. ފަސް އަހަރު ވާ
ރިޕޯޓް

ނަމަނަމަ އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާތި!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރާއްޖޭގައި ފަނޑިޔާރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ގަބޫލުކުރައްވާނެ ސަބަބެއް ދުވަހަކު ވެސް މެދުވެރިވެދާނެ ކަމަކަށް ނުދެކެމެވެ. މިހެން ބުނީމާ މި ދައްކަނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން އެނގޭ
ރިޕޯޓް

ކާކުކަން ކަށަވަރުނުވާ ބިދޭސީންނާ ހަވާލުވާނީ ކާކު؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދިވެއްސަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭކަން ސާބިތުކޮށްދޭށޭ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އަވަށްޓެރި ގައުމެއްގެ ސަފީރަކު ވިދާޅުވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލާގައި ސަފީރަކާ ބައްދަލުކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އެއީ
ރިޕޯޓް

ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ބޮޑު އެއްބަސްވުން ނަޝީދުގެ މަކަރުވެރި ޑްރާމާ، ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ދިވެހިންނަށް ހޭއަރާނެބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ބޮޑު އެއްބަސްވުމާ މެދުު ކަންބޮޑުވާ ގިނަ މީހުންގެ ވިސްނުމަކީ މިއީ އެވެ؛ އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔޭގެ ބާރުގަދަ ގައުމަކަށް ވެފައި، އެ ގައުމުން ރާއްޖޭގެ