ކެޓަގަރީ ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް

ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ބިދޭސީންގެ “އަނދިރި ދައުލަތް” މުލުން ލުހެލުން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ތަނަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއެވެ. ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަޑަތަކުގެ ސޭޓުންނަށް ތިބެނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ. އެފަދަ ގިނަ ކަޑަތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބިދޭސީންނެވެ. ރަށުގެ ވިޔަފަރިވެރިން ޑޮލަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
ރިޕޯޓް

ދެ ރައީސުންގެ ހަނގުރާމައިގެ ރޭސް ބާރަށް ކުރިޔަށްދަނީ ބުޅާ ގޯނިން ނުކުމެއްޖެ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ފަށައިގަތުމުން އެކި މީހުން މި ސުވާލު ކުރި އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބާރު
ރިޕޯޓް

ނަޝީދު ހެއްދެވި ދޮގަކީ ސިޔާސީ ޖެއްސުމެއް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އަހުމަދު ރިލްވާނަށް ހެދި ގޮތް ތަހުގީގުކޮށް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިހާތަނަށް ތައްޔާރު ކުރީ ދެ ޑްރާފްޓެކެވެ. ރިޕޯޓެއް އަދި ނުލިޔެ އެވެ. އެއީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކާބެހޭ ގާނޫނުގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ރިޕޯޓް

”އަތޮޅުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އޮތަޅަށް“ – މިހެން ކިޔާތާ 13 އަހަރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އަތޮޅުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން އެންމެފުރަތަމަ ވާހަކަ ދައްކާފައިވަނީ 2006 ވަނައަހަރު، އެއިރުގެ އެޓޯލްސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ވަހީދުއްދީން (ޑީން) އެވެ. އެއުފާވެރި ޚަބަރުން އަތޮޅުތަކުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އުފާވެރިކަން ލިބިގެންދިޔައެވެ.
ރިޕޯޓް

މަދު މަހުޖަނުންގެ އިގްތިސާދަކުން ގިނަ ރައްޔިތުން ޝާމިލްވާ އިގްތިސާދަކަށް ބަދަލުކުރުން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މީގެ 40 ހަކަށް އަހަރު ކުރިން ދިވެހިންނަކީ ރަށާއި އަދި ރަށްކައިރީ އޮތް ފަޅުރަށުންނާއި ކަނޑުން ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ބޭނުންތަކަށް އެއްޗެހި ހޯދައިގެން، އެއިން ރަށުގައި ތަކެތި އުފައްދައިގެން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓްކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި އަމިއްލަ
ރިޕޯޓް

ރާއްޖެތެރޭ ރައްޔިތުން ޖީބު ހުސްކޮށްލާފައި އެއަރޕޯޓަށް – ސަރުކާރުން ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ މައްސަލައެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރާއްޖެތެރޭ މީހާ އަސާސީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަން ބޮޑު އަގުގަ ލޯންޗު ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަން ޖެހުނު އެއީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކަންބޮޑުވާ ޤައުމީ މައްސަލައަކަށް ނުވިއެވެ.“ ޓްވިޓަރގައި ޚިޔާލު ފާޅުކޮށް، މީހަކު ބުނެފައިވެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ
ރިޕޯޓް

ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ ފުލުހުން ހައްޔަރުނުކޮށް ލަސްވާތީ ފާޑުކިޔަނީ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މަރާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނު ދުވަސްވަރު، އޭނާ ފުރައިގެން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިޔަ ކަން ދައްކަން އެނާގެ ޕާސްޕޯޓެއް ހައްދަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބުނާ އިންޓެލް ދެ ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން
ރިޕޯޓް

ކުއްލިއަކަށް “ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް!”، މިއީ ކިހިނެއް ވާ ކަމެއް؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަދި މިހާރު ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި އެއް ވާހަކަ އަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުގެ “އަތް ދަށުގައި”
ރިޕޯޓް

މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މަސްވެރިކަމުގައި 10 އަހަރެއްހާ ދުވަހު އުޅެފައިވާ އަހުމަދު ރަފީގުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ބާނާ މަސްކޮޅު ކިރުވާނުލެވި އެތައް ދުވަހެއް ތިބެން ޖެހުމެވެ. ބާނާ މަހުން ހަމަ އަގު ނުލިބުމެވެ. މަސް ކިރުވުމުން ވަގުތުން
ރިޕޯޓް

ސުއޫދު ހެއްދެވީ ގޯހެއް؟ކެނެރީގޭ ނަޝީދުއަށް ރިޕޯޓް އެގޮތަކަށް ނުދެވޭނެ! އަލީ ހުސެއިން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ކުރިން ނެރެފައި ނުވާ ފަދަ ބިރުވެރި ކަންކަން ހިމެނޭ ރިޕޯޓެކެވެ! އެއީ ވީނުވީއެއް ނޭނގި “ގެއްލުނު” މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތް ބުނެދޭން ކެރުނު