ކެޓަގަރީ ކުއްލި ޙަބަރު

ކުއްލި ޙަބަރު

ކުއްލި ޙަބަރު

ނަޝީދު ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް، ނަޝީދަށް ފުލުހުން ފާރަލާކަމަށް ނުދަންނަވަން – އެމްއެންޑީއެފް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން، ދިވެހި ފުލުހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް ދަންނަވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ނެރުނު
ކުއްލި ޙަބަރު

ރައީސްގެ އެކައުންޓަށް 72 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރި މައްސަލައެއް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް 4.2 މިލިއަން ޔޫރޯ (72 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ޖަމާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައީސް
ކުއްލި ޙަބަރު

އަދީބު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫސްތަކުން އިއްޔެ ބުނި ނަމަވެސް އަދީބު ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ސަލާމަތީ ބާރުތައް ފެއިލްވެ، ގައުމުގެ ސަލާމަތައް ނުރައްކާ! އިންޑިއާ
ކުއްލި ޙަބަރު

މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ފެރީ އިން ފުންމާލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މަސްތުވާތަކެތި ހިފައިގެން ފުލުހުންނަށް ފިލަން އުޅެނިކޮށް ކަނޑުވި އެންމެން ވެސް ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެމީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެވުނީ އޮޅިގެން ކަމަށާއި ކަނޑުވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން
ކުއްލި ޙަބަރު

މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ކާރެއް “ފުނޑުފުނޑު” ވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާ ކާރެއް “ފުނޑުފުނޑު” ވެއްޖެ އެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުން އައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ގޮސް މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރުގެ ފާރުގައި ޖެހިގެންނެވެ. މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިރޭ
ކުއްލި ޙަބަރު

ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ބަޔަކުގެ ގައިގާ ތަޅައިގެންފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގައި އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންގެ ގައިގާ ތަޅައިގެންފިއެވެ. “ޑީޕީ” އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ތިބި ދެ ފިރިހެނުންނަށް އެރަށުގެ ބަޔަކު ހަމަލާދީ އެމީހުންނާއި
ކުއްލި ޙަބަރު

ކަނޑުހުޅުދޫން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހޯދި 10 ވަގުންގެ ތެރެއިން 9 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކަނޑުހުޅުދޫން ރައްޔިތުން ނިކުމެ ހޯދި 10 ވަގުންގެ ތެރެއިން 9 މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މި 9 މީހުން ދޫކޮށްލީ ފުލުހުންނެވެ. އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ރޭ ނިކުމެ ހައްޔަރު ކުރި، އެރަށުން ވައްކަން ކުރި ކަމަށް
ކުއްލި ޙަބަރު

ގއ ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުން ނިކުމެ “ވަގުން” ހޯދަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ގެ ބައެއް ގެތަކުން މިރޭ ވައްކަންކޮށްފައިވާތީ، ރަށުގެ ރައްޔިތުން ނިކުމެ، ވައްކަން ކުރި މީހުން ހޯދާ، ރަށުގެ މެދުގެ ހުސް ބިމަކަށް ޖަމާ ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެރަށުގެ ބައެއް ގެތަކުން މިރޭ ވައްކަން
ކުއްލި ޙަބަރު

މާދަމާއަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މިރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ހަނދު ސާބިތުކުރަން މިރޭ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އިއްވި ބަޔާނުގައިވަނީ މިރޭ ބައެއް ގައުމުތަކަށް ހަނދު
ކުއްލި ޙަބަރު

ހުތުރުކޮށް ބޭރުކުރުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ފަނޑިޔާރުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް އެދިއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން ހުތުރުކޮށް ބޭރުކުރުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރެއް ރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް އިންޒާރު ދީފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ ދެންމެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން