ކެޓަގަރީ ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރި

ދިވެހިންގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގައި ދިވެހިންނަށް މަނާ ބޯޑު އެޅުވޭނެތަ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ސާފު ފަޅުތަކުން ދޮންވެލި ރީތިތުނޑިތަކުން އުފާ ލިބިގަންނަން ބޭނުންނުވާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ދިވެހިންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން މީހުން މިރާއްޖެ އަންނަނީ ނޫކަނޑާ ދޮންވެލި މިވާ ކުދި ޖަޒީރާތައް ބަލާލާށެވެ. ދޮންވެލި އެފަސްގަނޑުގައި ހިނގާލާ
ވިޔަފާރި

އޮޑެގައްލާގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓު ހެދުމަށް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން (އެޗްއާރުސީ) އާ އެކު ހަދާފައިވާ ލީސް އެއްބަސްވުން އުވާލަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުން
ވިޔަފާރި

ދައުލަތުން އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގަ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން ގެއްލިގެން ދިއައީ ކިތައް ބިލައަންކަން ހޯދިދާނެތޯ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިހައިތަނަށް ކަންކަން ހިނގަމުން އައި ގޮތަށް ބަލާއިރު ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަނީ މަސައްކަތް ހަވާލުވާ ފަރާތުން ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ބެހެއްޓުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުގައި ކޮރަޕްޝަން ޢާންމުވެ ބޮޑުންގެ ޖީބުތައް ފުރަން
ވިޔަފާރި

ލޯނު ނުދައްކައިގެން ތެލުވެލިގާގެ ލީޒް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ވިއްކާލަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ބޭންކް އޮފް ސިލޯނުން ކާސްޓްއަވޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނަކަށް ފައިސާ ނުދައްކާތީވެ، އެ ލޯނު ނެގުމަށް ރަހުނުކޮށްފައިވާ އދ. ތެލުވެލިގާގެ ލީޒް ހޯލްޑް ރައިޓްސް ވިއްކާލަން އެ ބޭންކުން އިއުލާނު ކޮށްފި
ޙަބަރު ވިޔަފާރި

ކާށީގެ އަގުވެސް ރަނަށް، ކާއްޓެއް 18 ރުފިޔާއަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރޯދަ މަސްފެށެން ތިން ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު، ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކާއްޓެއްގެ އަގު 18 ރުފިޔާ އާއި 25 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގުތަކަކަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ. މާރުކޭޓުގެ ގިނަ ގޮޅިތަކުގައި ކާއްޓެއްގެ އަގު އުޅެނީ
ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ނުއަގުގައި ވިއްކާލަން ޖެހިފައި!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެސްޓީއޯއިން 2011 ވަނަ އަހަރު އަޅަން ފެށި 250 އެނދުގެ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުޓިފައި އޮންނަތާ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެ މަސައްކަތް ނުނިމި، ދިގުލައިގެން ގޮސް
ވިޔަފާރި

މިހާރު ފަސް ދުވަހުން ބޯޓެއް ހުސްކުރެވޭނެ: އެމްޕީއެލް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި މުދާ ހުސްކުރަން ބޯޓުތަކުން މީގެ ކުރން 15 ދުވަސް ހޭދަކުރަން ޖެހުނަސް މިހާރު ފަސް ދުވަހުން މުދާ ހުސްކުރެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.
ވިޔަފާރި

ލޯންތައް ދައްކާ ނިންމާލީ ތަފާތު ގޮތަކަށް، މިހާރު ކަމަކީ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އާންމުކޮށް އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ ބޮލު ރިހުމަކީ ލޯނެވެ. ކިޔަވާ ކުއްޖަކަސް، މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ބޮލު ރިހުމަކީ ހަމަ ލޯނެވެ. ކޮލެޖަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ދިނުމަށް އާންމުކޮށް ލޯން ނަގާ އިރު،
ވިޔަފާރި

ގެލެކްސީ އެސް10 ގެ ޕްރި-އޯޑަ މި މަހުގެ 21 ގައި ހުޅުވައިލަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ގެ ފޯނާ އެކު ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ވެސް ދައްކާލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.
ވިޔަފާރި

ދިރާގުގެ ހިދްމަތުގެ އަޕްގްރޭޑު: ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު ބޮލު ރިހުމަކަށް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ދިރާގުން ހިދްމަތް އަޕްގްރޭޑު ކުރުމަށް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޚިދުމަތް ފިޔަވައި އެހެން ހިދްމަތަކަށް ބުރޫ ނާރާނެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނާއި ޕޯސްޓުޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުން ދަނީ އިންޓަނެޓު ބޭނުން ކުރުމާއި