ކެޓަގަރީ މަޖިލިސް

މަޖިލިސް

ޙަބަރު މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ނަޝީދުގެ ސައިޒަށް ތިރި ކޮއްފި ސާބަހޭ އާޒިމް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހްތައް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެދިގެން މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި، ޖަލްސާ ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މެންބަރުން ބަހުސް
މަޖިލިސް

އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އެއް ދުވަހުގެ ފަރިއްކޮޅަށް ދުވާލަކު 13000، މީ ބޮޑުވަރު!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަނީ “އިއްޒަތްތެރި” މެމްބަރުންނެވެ. އެ މެންބަރުން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބުރަ މަސައްކަތަށް އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ހައްގެެވެ. ދުވާލާއި ރޭގަނޑު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އެބޭފުޅުން ހަރު
ޙަބަރު މަޖިލިސް

މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައިވެސް ވައްކަން އެބަ ހިިނގާ: ޣަފޫރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މި ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައިވެސް ވައްކަން ހިނގަމުންދާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބުދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޣަފޫރު ވިދާޅުވީ، މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ 25 ޕަސެންޓް
މަޖިލިސް

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރު ނުވާނަމަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދަށް އިސްލާހު ހުށައެޅުމަށް މަޖިލީހުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އަދާލަތު ޕާޓީއިން މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. އެގޮތުން އަދާލަތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހެއްގެ މުސާރަ އެ މަޖިލީހަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭ
މަޖިލިސް

ޝަރުޢީ ދާއިރާ “އިސްލާހް” ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމެޓީގެ ބާރުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޝަރުއީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަން ބެލެވޭ ގޮތަށް ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީ ކޮމިޓީން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ADS BY ASTERS މީގެ ކުރިން ޖުޑިޝަރީގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މައްސަލަތައް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން
މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންނަށް އަނެއްކާވެސް ފުރުސަތެއް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މީގެ 1,840 ދުވަސް ކުރިން ދިވެހި ރައްޔިތުން ލީ ވޯޓުގެ ނަތީޖާ މިހާރު މި ހިނގާ މަޖިލީހުން އެހެރަ ފެންނަނީ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގައި ބަސް ބުނުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރި މެމްބަރުން އެ
މަޖިލިސް

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ގާނޫނު އަސާސީއަށް އަހުލުވެރިއެއްނޫން: ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އުޅުއްވާ ގިނަ ބޭފުޅުން ގާނޫނުއަސާސީއަށް އަހުލުވެރިވެފައި ނުވާކަން މަޖިލިސް ބަހުސުން އެނވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު އަހުމަދު ފާއިޒު ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިހެން
ރިޕޯޓް މަޖިލިސް

ވޯޓާ ހިސާބުން ރައްޔިތުންގެ ބާރު ނިމުނީތަ؟ ދެން ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއް؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބޯމަތިވުމާ އެކު މި ދުވަސްވަރު ހުރިހާ ދިމާލަކުން ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް އިވެނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރުމާއި ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސް ދޭނެކަމުގެ ވައުދުތަކެވެ. އަނެއްކޮޅުން،
މަޖިލިސް

ވޯޓް ނުވިއްކާ، ނޫނީ ފަހުން ރޯންޖެހިދާނެ: ޒައިދު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ނުވިއްކުމަށާއި އެކަން ކޮށްފިނަމަ ފަހުން ރޯން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚު އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޚު އަލީ ޒައިދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ އަޚުލާގު ރަގަޅު،
މަޖިލިސް

ރޫމް ބޯއީންގެ ގަދަރު ކުޑަކުރުމުން ރެޑްވޭވް ސަލީމް ހޫނުފެނަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޕީއެސްއެމް މަޖިލީސް ބަހުސްގެ ތެރެއިން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ އިންތިހާބުގައި އެ ދާއިރާ އަށް މިފަހަރު ވެސް ވާދަކުރައްވާ އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް)، ރޫމް ބޯއީންގެ ގަދަރު