ކެޓަގަރީ މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ވެލެޒިނީ މައްސަލާގައި ލީޑަރުން “ޗުއްޕު”! ރައްޔިތުން ވާނުވާ ނޭނގި! ލިބެރަލް ރައްޔިތުން ވެލެޒިނީ ކޮޅުގަ. ޤައުމު އޮޔާދަނީބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ވެރިކަމުގައި، ޖުޑިޝަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަން ކުރައްވާފައިވާ އައިޝަތް ވެލެޒިނީ، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރެގެން އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މާތް ﷲ އަށާއި ރަސޫލުﷲ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މަލާމާތްކޮށް،
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކާ ބިނާކުރާ ބިޔަ ރަށް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ވާވު އަތޮޅަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ދެއަތޮޅެކެވެ. އެއީ އަސްލު ވާވު އަތޮޅާއި، އެއަތޮޅު ކައިރީ އޮންނަ “ވައްޓަރު” ނަމަކަށް ކިޔާ ގުދުރަތީ ކުޑަ އަތޮޅެކެވެ. ވާވު އަތޮޅަކީ ސައިޒުގެ ގޮތުންވެސް އަދި
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ޤައުުމު މުށުތެރެއަށް ލައިގެން އުޅޭ ވިޔަފާރިވެރީންނަށް ވުރެ ޤައުމު މުހިއްމެވެ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ، ފައިސަލް ނަސީމް ސެޕްޓެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އިބަރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ (ސިމްޑީޑީ) ގެ ދެކަނބަލުންނާއި އެކު،
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ކެޔޮނިރު: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ރިސޯޓްތަކަށް ކުރައްވާ “ހިލޭ” ދަތުރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދައީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ އަވަހަށް މަހުޖަނަކަށް ވެވޭ މިނިސްޓަރު ކަމަކީ ޓޫރިޒަމް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއާއެކު އައްޑޫސީޓީ އިން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ހޮވި 7 މެމްބަރުން އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރަންވީ ގޮތް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރު އަޅައި، ތާރުއެޅި ހުރިހާ މަގެއްގެ ޕާރކިންގް ޒޯން ތަކުގައި ހިޔާދޭ ބޮޑެތި ގަސް ޖެހުމެވެ. އައްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަގީޗާ ސިޓީ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ފިނި ފިނި، ނަލަ ނަލަ އައްޑޫ އަށް ހައްޤު ތަރައްޤީ ގެނައުމުގައި އަހަމަދު ސައީދުގެ އަޒުމް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ި   މުހައްމަދު ބުޝްރީ ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެންނަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫގެ މަގުތަކުގެ މެދުގައި ހުރި ހިޔާދޭ ބޮޑެތި ގަސްތައް، ތަރައްޤީގެ ނަމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ކަނޑާލުމުގެ ކުރީން އެމަގު އޮތް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް އަހަމްދު ސައީދުގެ އައްޑު ތަސައްވަރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ މަޖުލިސް އިންތިހާބްގައި އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ތިނެއް، އަހްމަދު ސައީދު، އައްޑޫސިޓީއާ މެދު ދެކޭ ތަސައްވަރު ވަރަށްވެސް ފުރިހަމައެވެ. ސައީދު ހާމަކުރާ ގޮތުގައި
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ކެޔޮނިރު: ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކިބައިން އައްޑޫ ސިޓީ ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ   މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިތަދޫ ޒިޔާރަތްފަންނު މަގުގެ ކަޅިބިއްފަރާތުގައި ބޭއްވި ކަންމަތީ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މިހާރުގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ: ”
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު: ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް ސޯލިހުގެ ސިޔާސީ ފިނިހަނގުރާމަ: ކާމިޔާބް ލިބޭނީ ކޮން ރައީސަކަށްބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
  މުހައްމަދު ބުޝްރީ  މީގެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ކުރީން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި، އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މިހާރު އެމަނިކުފާނުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ރަލުގެ ވިޔަފާރި އަކީ ފައިދާ ހުރި ވިޔަފާރިއެއް ނޫން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައީސް ނަޝީދު ދައްކަވާ ބައެއް ވާހަކަ ތަކާއި، ކުރައްވާ ބައެއް ކަންތައްތަކަށް ފާޑު ކިޔާ ކޮންމެ މީހަކީ ނަޝީދުއާ ޒާތީ ގޮތުން ޖެހިގެން އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ތާއިދު