ކެޓަގަރީ މުހައްމަދު ބުޝްރީ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ބިދޭސީންގެ “އަނދިރި ދައުލަތް” މުލުން ލުހެލުން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ތަނަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއެވެ. ރަށުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަޑަތަކުގެ ސޭޓުންނަށް ތިބެނީ ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނެވެ. އެފަދަ ގިނަ ކަޑަތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ބިދޭސީންނެވެ. ރަށުގެ ވިޔަފަރިވެރިން ޑޮލަރު ބޭނުންވެއްޖެނަމަ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
    މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޓެރަރިޒްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް މިހާރު މިވަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހަށް ފޮނުވާފައެވެ. މި އިސްލާހުގެ ދަށުން، “ޓެރަރިސްޓު” ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި ވަކި ޓެރަރިސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަނީބާ؟ ނުވަތަ އެމްޑީޕީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ބޭފުޅެކެވެ. މަޖުލިހުގެ 85 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 ގޮނޑި ލިބިފައި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށެވެ. މިއީ މަޖުލިހުގެ 75 ޕަސެންޓުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސޫދާއި ނަޝީދު ބޭނުންވަނީ ރިލްވާނުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފެއިލްވާންބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
      މުހައްމަދު ބުޝްރީ ސުވާލު ވަރަށް ސާފެވެ. ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ މަޤާމު ވެސް ކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައިވާ، އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި އެތައް އަހަރެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ވައުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަކުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކަން ހޯދުން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައީސް ސޯލިހުގެ އާސަރުކާރު ނޮވެމްބަރ 2018 ގައި އައި ފަހުން 10 މަސް ދުވަސް ވަނީއެވެ. އެއްބަޔަކު ތައުރީފު ކުރާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ފާޑުކިޔަނީއެވެ. ހުދު އެމް.ޑީ.ޕީގެ ތެރެއިން ވެސް ނުސީދާ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ވެލެޒިނީ މައްސަލާގައި ލީޑަރުން “ޗުއްޕު”! ރައްޔިތުން ވާނުވާ ނޭނގި! ލިބެރަލް ރައްޔިތުން ވެލެޒިނީ ކޮޅުގަ. ޤައުމު އޮޔާދަނީބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ވެރިކަމުގައި، ޖުޑިޝަލް ސާރވިސަސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަން ކުރައްވާފައިވާ އައިޝަތް ވެލެޒިނީ، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުރެގެން އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މާތް ﷲ އަށާއި ރަސޫލުﷲ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މަލާމާތްކޮށް،
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ރާއްޖޭގެ މުސްތަޤްބަލަށްޓަކާ ބިނާކުރާ ބިޔަ ރަށް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ވާވު އަތޮޅަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ދެއަތޮޅެކެވެ. އެއީ އަސްލު ވާވު އަތޮޅާއި، އެއަތޮޅު ކައިރީ އޮންނަ “ވައްޓަރު” ނަމަކަށް ކިޔާ ގުދުރަތީ ކުޑަ އަތޮޅެކެވެ. ވާވު އަތޮޅަކީ ސައިޒުގެ ގޮތުންވެސް އަދި
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ޤައުުމު މުށުތެރެއަށް ލައިގެން އުޅޭ ވިޔަފާރިވެރީންނަށް ވުރެ ޤައުމު މުހިއްމެވެ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ، ފައިސަލް ނަސީމް ސެޕްޓެމްބަރ 29 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމުގައިވާ އިބަރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ (ސިމްޑީޑީ) ގެ ދެކަނބަލުންނާއި އެކު،
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ކެޔޮނިރު: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ރިސޯޓްތަކަށް ކުރައްވާ “ހިލޭ” ދަތުރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދައީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ނުވަތަ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ އަވަހަށް މަހުޖަނަކަށް ވެވޭ މިނިސްޓަރު ކަމަކީ ޓޫރިޒަމް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއާއެކު އައްޑޫސީޓީ އިން އެމް.ޑީ.ޕީ އަށް ހޮވި 7 މެމްބަރުން އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރަންވީ ގޮތް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލިއުނީ: މުހައްމަދު ބުޝްރީ ފުރަތަމަ ކަމަކީ އައްޑޫސިޓީގެ ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރު އަޅައި، ތާރުއެޅި ހުރިހާ މަގެއްގެ ޕާރކިންގް ޒޯން ތަކުގައި ހިޔާދޭ ބޮޑެތި ގަސް ޖެހުމެވެ. އައްޑޫސިޓީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަގީޗާ ސިޓީ