ކެޓަގަރީ ދީން

ދީން

ދީން

ޔަހޫދީންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭ ގޮތަށް މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިސްރާއިލްގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޔަހޫދީންނަށް އަޅުކަން ކުރެވޭގޮތަށް، ފަލަސްތީނުގެ ޤުދުސްގައި ހުންނަ މުސްލިމުންގެ މުޤައްދަސް މިސްކިތް، މަސްޖިދުލް އަޤްސާއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ހުރި ކަމަށް، އިސްރާއިލްގެ ސެކިއުރިޓީ މިނިސްޓަރ، ގިލާޑް އާދަން ބުނެފިއެވެ. ގިލާޑުގެ
ދީން

ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގަން ތިއްބައި ދިވެހި ދެލޯބިވެރިއަކަށް ކުރިމަތިވި ނާމާން ބިރުވެރި ހަގީގީހާދިސާ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިއީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ޒުވާނަކަށް މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީން ދިމާވި ނާމާން ހާދިސާއެކެވެ. މި ވާހަކަ ލިޔެފައި ވަނީ ހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތުން “ޑީޕީ” އާއި ޙިއްސާކުރި މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށްް، ހާދިސާއަށް އުނި
ދީން

މީހުންނާމެދު ޝައްކު އުފައްދުވަން “އޮށް އިންދުމަކީ” ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެއް!: މުފްތީ މެންކް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ބައެއް މީހަކު ދެކެ ރުޅި އައިސް ނަފްރަތުކުރާނަމަ އެމީހަކަށް ގެއްލކުން ދިނުމަށް އެކިގޮތްގޮތަށް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރެއެވެ. އެގޮތުން ކުރާ އެންމެ ޢާންމު އެއް ކަމަކީ އެހެން މީހުންގެ ހިތުގައި އެމީހަކަށް ނަފްރަތު އުފެއްދުވުމަށްޓަކައި
ދީން

ކައްވަޅުގައި އަމިއްލަ މޫނުގެ މަސް ނޮޅަނޮޅައި ހުންނަ މީހަކަށް ނުވުމަށާ ޤިޔާމަތް ދުވަހު މޫނު ބޭނުން ނަމަ ދޫ ރައްކައުތެރިކުރާށެވެ!: ޢުމަރު ސުލައިމާން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނޭވެ! އާޚިރަތް ދުވަހު ތިބާގެ މޫނު ބޭނުންނަމަ ދޫ ރައްކައުތެރިކުރާށެވެ! ބަރުޒަޚުގެ ޢާލަމުގައި ތިބާގެ އަމިއްލަ އަތުން ތިބާގެ މޫނުގެ މަސްތައް ނޮޅަނޮޅައި ހުރުމުން ސަލާމަތްވާން ބޭނުންނަމަ ދޫ ރައްކައުތެރިކުރާށެވެ! މިދުނިޔޭގައި
ދީން

މިއީ މައިން ބަފައިންނަށް ދޭ ވަރުގަދަ އިންޒާރެކެވެ! ދަރިން ދެއްވެވީ މައިން ބަފައިން ބޭނުނަވާ ގޮތަށް ތަރުބިއްޔަތުކުރާކަށް ނޫނެވެ!: މުފްތީ މެންކް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރިން މިދެއްކީ ދަރިން، މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ކުރައްވަވާފައިވާ އަމުރުފުޅުގެ މަތިވެރިކަމުގެ ވާހަކައެވެ. މިހާރު މިދައްކަނީ މައިން ބަފައިން ބިރުވެތިވާން ޖެހޭ ވަރަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްގެ ވާހަކައެވެ. ނަމަ ނަމަ އޮޅުވައި ނުލާށެވެ! ދަރިންނަކީ
ދީން

ފިރިމީހާގެ ރުހުން ހޯދުމުގައި ކާމިޔާބުވެގަތުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާތައް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރުހުމާއި ނުރުހުމުގައި އަބަދުވެސް ހިނިތުން މޫނަކާއެކު ފިރިމީހާއާ ބައްދަލުކުރުން ފިރިމީހާގެ މޫނު މަތީގައި ބާރުއަޑުން، އޭނާގެ ހިތުގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކުން ކިތަންމެ ބޮޑު ނުރުހުމެއްގައިވެސް ކުނި މޫނު ނުދެއްކުން ފިރިމީހާ ގެއިން
ދީން

ދިވެހި ޒުވާނެއްގެ އަޒުމު: ޝައިޠާނާ މާޔޫސްކޮށްލުން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އޭ ރަހުމަތުން ބޭރުކުރެވިގެންވާ ޝައިޠާނޭއޭވެ. ދުނިޔޭގެ ޒީނަތް ދައްކާ ކަލޭ އަހަރެން ހެއްލުންތެރިކުރިވިއެވެ. ދުނިޔެވީ ލައްޒަތާއި މަޖަލުގެ ތެރެއަށް އަހަރެން ޢަރަގުކޮށްލިއެވެ. މަސްތުވާތެކެއްޗަކީ އަހަރެންގެ އެކުވެރިއަކަށް ހަދާ އަހަރެންގެ ޖާނާ މާލު ފަނާކޮށްލިއެވެ. ލަދުވެތިކަމެއް
ދީން

ދިވެހި ޒުވާނަކު އޭނާ ދަމުނަމާދު ކުރަން ފެށި ސަބަބު ކިޔާދިނެވެ.

ދިވެހި ޕޯސްޓް
” އަޅުގަނޑު ދަމުނަމާދުކުރަން ޝައުޤުވެރިވީ، ދަމުނަމާދާ ބެހޭ ގޮތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުކޮޅެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ މަޢުލޫމާތުކޮޅުގެ މުހިންމުކަމަށްޓަކައި، ތިޔަބޭފުޅުންނާ އެކު ވެސް ޙިއްޞާކޮށްލާނަމެވެ. މީހަކު އޭނާގެ ގޭގައި ސުންނަތް ނަމާދުތައް ކުރާކަމަށްވަނީނަމަ، އެ ގެއަށް
ދީން

ކައިވެނި އުފާވެރިކަމާއިއެކު ދަމަހައްޓަން ދެމަފިރިންނަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ދެކަމެއް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ފިރިމީހާ ގެއަށް އައުމުން ހިނިތުންވުމާއިއެކު މަރުހަބާ ކިޔުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އިތުރަށް ވިސްނައިލަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ. ގިނަ ފަހަރު އަނބި މީހާ ހިނިތުން ނުވަނީ ކޮންމެވެސް ކަމަކާއިމެދު ހިތް
ދީން

ކޮންމެ ހާހަކުން 999 މީހުން ނަރަކަށް! – ކުރެވޭ ހެޔޮ ކަންތައް ގިނަވެ ފުދިގެން އުޅޭއިރު ތިބާ ކޮބާ؟: ޝައިޚް ސިރާޖް ވައްހާޖް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޤިޔާމަތް ދުވަހު ﷲ ތަޢާލާ އާދަމްގެފާނަށް އަމުރުފުޅު ކުރއްވަވާނީ ހުރިހާ މީސްތަކުން ނަރަކައަށް ލެއްވެވުމަށެވެ. ނަރަކައަށް ލައްވަވަންވީ ކިތައް މީހުންތޯ ސުވާލު ދެންނެވުމުން ﷲ ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރައްވަވާނީ ކޮންމެ 1000 އަކުން 999