ކެޓަގަރީ ދުނިޔެ

ދުނިޔެ

ދުނިޔެ

ރައީސްކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލުމާމެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަން: ސިރިސޭނާ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމާ މެދު އަދި ގޮތެއް ނުނިންމަވާ ކަމަށް ، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ، ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ދެވަނަ
ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާގެ 360 ކުއްވެރިއަކު މިނިވަން ކުރަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މަސަރަހު ފިނިކުރުމަށް ޕާކިސްތާނުން އެގައުމުގެ ޖަލުތަކުގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 360 ކުއްވެރިައަކު މިނިވަން ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ ހާރިޖީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާއަށް އޮތް ހިތް ނިޔަތް ރަގަޅުކުރަން
ދުނިޔެ

އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް އަންދާލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް އަންދާލައިފިއެވެ. އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށް އަންދާލާފައި ވަނީ އަވައްޓެރިއެކެެވެ. ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ އެ ކުއްޖާއަކީ ގާޒީޕޫރް ޑިސްޓްރިކްޓްއަށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޖެކެެވެ. މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު
ދުނިޔެ

ހައްދުފަހަނަ އަޅައިފައިވާ އިސްރާއީލް ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދުން ފޮހެލުމަށް އީރާނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ލާއިންސާނީ އެތަކެއް އަނިޔާއެއް ދެމުން އަންނަ އިސްރާއީލް ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދުން ފޮހެލުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމަށް ހަމަލާދޭން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް  އަސްކަރީ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ބާރު، އިރާނުން
ދީން ދުނިޔެ

ބަންގްލަދޭސްގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރުތައް އެކުލެވޭ ވެބްސައިޓުތައް ބްލޮކް ކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރުން އިސް ނަގައިގެން އެޤައުމުގައި ބަރަޙަނާ މަންޒަރުތައް ދައްކާ ވެބްސައިޓުތައް ބޮލޮކް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރުން އިސް ނަގައިގެން އެގައުމުގެ ޕޯސްޓްސް އެންޑް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރަމުން އަންނަ މި
ދުނިޔެ

މޯދީ އިންޑިޔާގެ ޕައިލެޓަށް: ތިޔައީ މުޅި އިންޑިޔާއަށް ހުރި ލާމަސީލު ނަމޫނާއެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޕާކިސްތާނުގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި ޕާކިސްތާނުގެ ވައިގެ ސަރަހައްދުގައި ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އިންޑިއާ ފައިޓަރ ޖެޓްގެ ޕައިލެޓް އަބިނަންދޫ ދެކެ މުޅި އިންޑިޔާ ފަޚްރުވެރިވާ ކަމަށް އިންޑިޔާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދެރަ މޯދީ
ދުނިޔެ

އޮސާމާގެ ދަރި ހަމްޒާގެ ބޮލަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ކިޔައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އަލް-ޤައެދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރ، އުސާމާ ބިން ލާދެންގެ ދަރި، ހަމްޒާ ބިން ލާދެން ހޯދާދިން މީހަކަށް 1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް އެމެރިކާއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ހަމްޒާ ވަނީ އަލް ޤައެދާގެ ލީޑަރު ކަމަށް އައުމަށް
ދުނިޔެ

ކަޝްމީރުގައި އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ 4 މީހަކު އަނެއްކާވެސް މަރާލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކަޝްމީރުގެ އިންޑިޔާއިން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ކްވަރާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަވަށެއްގައި ހިނގި ހަމަލާ ބަދަލު ކުރުމެއްގައި އިންޑިޔާގެ ސިފައިންގެ 4 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ. އިންޑިޔާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ،
ދުނިޔެ

ސުލްހައިގެ އެވޯޑް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް ދިނުމަށް ގޮވާލާ މީސްމީޑިޔާ ގުގުމާލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ސުަލްހައިގެ އެވޯޑް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރަށް ދިނުމަށް ގޮވާލާ މީސްމީޑިޔާ ގައި ގިނަ ބަޔަކު އަޑު އުފުލަން ފަށައިފއެވެ. އޮންލައިންޕެޓިޝަންތަކާއި #NobelPeacePrizeForImranKhan ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ޓްވީޓް އަދި ފޭސްބުކް ސްޓެޓަސް ގިނަ ބަޔަކު ޖަހަމުން
ދުނިޔެ

ޕާކިސްތާނުން ހިފެހެއްޓި އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް މިނިވަންކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޕާކިސްތާނުން ހިފެހެއްޓި އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް މިއަދު މިނިވަންކޮށްފިއެވެ. ޕާކިސްތާނުން ވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ދެ ބޯޓެއް ވައްޓާލައި، އެއް ބޯޓުގެ ޕައިލެޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއަން އެއާ ފޯސް (އައިއޭއެފް)ގެ އޮފިސަރ،