ކެޓަގަރީ ތިމާވެށި

ތިމާވެށި

ތިމާވެށި

އީއައިއޭ ހެދުމުގެ ބާރު އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އަށް އަލުން ދެނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ހެދުމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއި ބިމާއި ފަޅުތަކުގެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ) ހެދުމުގެ ބާރު އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް އަލުން ގެންދިއުމަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ