ކެޓަގަރީ ސިއްޙަތު

ރިޕޯޓް ސިއްޙަތު

ފާނު ބަސަދާއި ގުޅޭ މުހިންމު އެތައް މަޢުލޫމާތެއް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ފާނަ ބަސަނދު (Chicken pox) އަކީ ވައިރަސް އެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގައިންގަޔަށްއަރާ ބައްޔެކެވެ. މިއީ ހުންއައުމާއެކު ގައިން ބިހި ނަގައި ނުވަތަ ފޮޅު ނަގާ ބައްޔެކެވެ. މިއީ އޭގެ ޒާތުގައި
ސިއްޙަތު

ސަމާލުވޭ, މިދުވަސްވަރު ޗިކަންގުންޔާ ފެތުރެމުންދަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޗިކަންގުންޔާ ހުމަކީ ޑެންގީ ހުން ޖެހުމަށް މެދުވެރިކުރާ މަދިރިއެއް ކަމަށްވާ އީޑީސް މަދިރިން ފެތުރޭ ހުމެކެވެ. މި ބަލީގައި ހަށިގަނޑުގެ ހޫނުމިން 102-105 ޑިގްރީ ފެރަންހައިޓް އަށް މައްޗަށް ދެއެވެ. އެއާއެކު ހީކަރުވައި ތުރުތުރުއެޅުމާއި،
ރިޕޯޓް ސިއްޙަތު

ޕެރަލައިޒްވެފައިވާ އަނބިމީހާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި 31 އަހަރު، ކޮންފަދަ ލޯތްބެއް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ހަގީގީ ލޯބިވެރިންނަކީ ވަރަށް ތަދު ބައެކެވެ. އަމުދުން މިޒަމާނުގައި މިފަދަ ލޯބިވެރިން ފެންނަ މިންވަރު މަދެވެ. މިހާރުގެ ހާލަތަކީ ލޯބިން ދެ ދުވަހު އެކުގައި ނޫޅެވުމެވެ. ދެމީހުން ވަކިވެ، ދެތަން ވުމެވެ. އަމުދުން ދެމަފިރިން
ސިއްޙަތު

ހިކެން ބޭނުންނަމަ ބޯންވީ ފެން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ހިކެން ލައްކަ ގިނަ މަސައްކަތް ލައްކަ ގިނަ ބަޔަކު ކުރެއެވެ. ތަފާތު ޑައިޓް ތަކާއި ތަފާތު ކަސްރަތުކޮށް ހަދައެވެ. އެހެންނަމެވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ހިކޭނެ ގޮތެކެވެ. ހިކެން ބޭނުންނަމަ ގިނައިން ބޯންވީފެނެވެ.
ސިއްޙަތު

ހިތާމައެއް ކުރިމަތިވުމަކީ ކެއުމާއި ބުއިން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ބައެއް މީހުންނަށް ހިތާމައެއް، ހިތްދަތިކަމެއް، ވޭނެއް، މުޞީބާތެއް ކުރިމަތިވާއިރަށް ކެއުމާއި ބުއިން ދޫކޮށްލައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ލިބި އިތުރަށް މީހާ ބަލިކަށިކޮށްލައެވެ. ކެއުމާއި ބުއިމަކީ އޭގައި ހިތްހަމަޖެހުން އެކުލެވިފައިވާ ކަމެކެވެ. ﷲ
ސިއްޙަތު

އެނާޖީ ޑްރީންކްގެ ސަބަބުން ދަތްތައް ފަނިކައި، ހުވަފެންތައް ވިއްސިވިހާލިވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު އެނާޖީ ޑްރިން މާ ގިނައިން ބުއިމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއްގެ ވާހަކަ ކިޔާދީފިއެވެ. ވިނީ ޕީނާ ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ޒުވާނާ ދުވާލަކަށް ހަ ވަރަކަށް އެނާޖީ
ސިއްޙަތު

މިއީ ގިނައިން ބޭނުން ކުރެވޭ ކާނާ ނަމަވެސް ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކާނާތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން ދޭ ގިނަ ބާވަތްތަކެއް ހިމެނޭ ކާނާ ބޭނުން ކުރެވެއެވެ. އާންމުކޮށް އެ ތަކެތިން ގެއްލުން ލިބޭކަން އެނގި ތިބެވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ އެއް ސަބަބަކީ
ސިއްޙަތު

ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި ރޫޙާނީ ބަލިމަޑުކަމެއް އުޅޭ ނަމަ ފެންނާނެ ބައެއް ޢަލާމާތްތައް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ތުއްތު ކުދިން ކުޑައިރު އެއްވެސް ސިއްހީ މައްސަލައެއް ނެތި ބައެއް ކަހަލަ އުނދަގޫތަކެއް ވަނީ ނަމަ އެއީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކޭށެވެ. އެހެނީ ބައެއް ފަހަރު އެފަދަ އުނދަގޫތައް ތުއްތު ކުދިންނަށް ކުރިމަތިވަނީ
ސިއްޙަތު

އާ ބިންގަލެއްގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް އާރާސްކުރަން ފަށައިފިން: މިނިސްޓަރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އާ ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ސިއްހީ ހިދުމަތް އާރާސްތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބާއްވާ
ސިއްޙަތު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އޭޕްރިލް މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނާނެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރަން ފެށީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ.