ކެޓަގަރީ ސިޔާސީ

ސިޔާސީ

ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމް މެމްބަރަކު ނުހޮވައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކޮމިޓީއެއް ހަދައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންނާއެކު 26 މެމްބަރުންގެ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ހުރިހާ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލު ކުރާ މެމްބަރުންނާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަސް މެމްބަރުންގެ
ސިޔާސީ

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީހަކަށް: ނަޝީދު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީހަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ މާލޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކެމްޕެއިން އިވެންޓެއްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލިސް 19 އަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ
ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމް ލީޑާޝިޕް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޕީޕީއެމްގެ ބާރުތައް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އާންމު މެމްބަރަކު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާ ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން މައުމޫންއާ ހަވާލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ
ސިޔާސީ

ޕްރައިމަރީ އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމްޑީޕީން ދީފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވާދަކުރުމަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ޕާޓީން މިއަދު ދީފި އެވެ.  އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި
ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން މައުމޫނާ ހަވާލުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޕީޕީއެމް ހިންގުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ ހަވާލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޕީޕީއެމް ހިންގުން މައުމޫނާ ހަވާލުކުރަން އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ
ސިޔާސީ

ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލް ބަލައިގަތަކަނުދޭނަން: އެމްޑީޕީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވާފައިވާ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭގޮތަށް، ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތަ
ސިޔާސީ

80 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް 180 މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވޭ: އެމްއާރްއެމް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ތާއީދާއެކު 80 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް 180 މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓު (އެމްއާރްއެމް) ބުނެފިއެވެ. އެމްއާރްއެމްގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ އަބްދުލް އަލީމް ރާއްޖޭގެ ބައެއް
ސިޔާސީ

ޕީޕީއެމް އަށް ނުވަދެ މިހިރީ ފެކްޝަނެއް އުފެދިދާނެތީ – އުމަރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އުމަރުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މިއަދު “ވަގުތު” އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން އުމަރު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އަށް ވަންނަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ނުވަދެ ހުންނަވަނީ ޔާމީނާއި މައްސަލައެއް ޖެހެން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށެވެ. “އަޅުގަނޑުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެބައޮތް
ސިޔާސީ

ވެރިކަން ލިބުމުން މަހުޖަނުން ގޯސްވެއްޖެ – ގާސިމް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ވެރިކަން ލިބުމުން މަހުޖަނުން މިހާރު ގޯސްވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނުސީދާކޮށް މިރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ޖޭޕީގެ އޮފީހުގައި އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން
ސިޔާސީ

ޔާމީނަށް އަނިޔާވެރިވާކަށް ނޭދެން: ގާސިމް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމާއި އެހެނިހެން ފުރުސަތުތައް ވެސް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ