ކެޓަގަރީ ޕްރައިމަރީ

ޕްރައިމަރީ

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގުރޫޕް ދެބައިވެ ,ނަޝީދު އަތަށް ގޮވައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓް ގްރޫޕް ބައިބައި ވެއްޖެ ކަމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަމިއްލަ މެންބަރެއް ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެފައިވާ ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. މެންބަރު
ޕްރައިމަރީ

ކުއްލިއަކަށް “ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް!”، މިއީ ކިހިނެއް ވާ ކަމެއް؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަދި މިހާރު ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ކުރީ ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި އެއް ވާހަކަ އަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުގެ “އަތް ދަށުގައި”
ޕްރައިމަރީ

ވީގޮތެއް، ޖަވާބެއް، އިންސާފެއް ނެތް ފަސް އަހަރު!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިންސާފު ނުލިބި ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލައިފި އެވެ! ރުއިން ފިޔަވައި އެ ހިތްދަތިކަން ކިޔައިދޭނެ ގޮތެއް އެ މަންމައަކަށް ނޭނގެ އެވެ. ދަރިފުޅު އަހްމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގިތާ މިއަދަށް ފަސް އަހަރު ވި
ޕްރައިމަރީ

ފްރޭމްކޮށް، ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް އިމްރާން އިންޒާރު ދިން: ލުތުފީ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރާއްޖެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގަންނަވަން މަޖުބޫރުވީ ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރިމަތިވި ބިރުދެއްކުންތަކާ ހެދި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން
ޕްރައިމަރީ

ސަރުކާރު ހިންގަނީ މަޖިލީހުން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުގެ ފާޑުކިޔުން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު ހިންގަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓާލެއްވުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު
ޕްރައިމަރީ

މަޖިލީސް ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ޖާބިރާއި ޖައްސާލައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މަހަކު ދޭ 5000 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 10000 ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަށް ޕެންޝަނާބެހޭ ގާނޫނަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް އެ އިސްލާހަކީ
ޕްރައިމަރީ

ގާސިމް މަވޯޓާއަށް – މިއީ ކަލޭގެ އަމިއްލަ ތަރިކައެއް ނޫން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ އާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް މަވޯޓާ
ޕްރައިމަރީ

މުހިންމީ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓެއް ނޫން، ޕްލޭން ކޮށްގެން ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މި ސަރުކާރަށް މުހިންމީ މާސިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ނޫން ކަމަށައި ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ރާވައިގެން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި
ޕްރައިމަރީ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ އިނާޔަތް 7000 ރުފިޔާ އަށް ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން ގިންތިކޮށް އެމީހުންނަށް 5000ރ. އާއި 7000ރ. އާ ދެމެދުގެ އިނާޔަތެއް ދިނުމުގެ ބިލެއް ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތައް
ޕްރައިމަރީ

ލުތުފީ ހޯދަން ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް އުމަރު ހާމަކުރައްވައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ނޮވެމްބަރ 03 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާ ދިނުމުގައި އިސްކޮށް ހުރި އެހަމަލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ.ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ހައްޔަރު ކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނަވައިގެން އުމަރު ނަސީރު