ކެޓަގަރީ ޙަބަރު

ޙަބަރު

ޙަބަރު

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަން ފަށައިފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ ބިރުދައްކަމުންދާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން ބުނެފިއެވެ. ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް “ޑީޕީ” އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ
ޙަބަރު

މާލޭގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަތުލައި ގަންނަމުންދާ މިދުވަސްކޮޅުގައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލޭ ސިޓީގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެން ފަށާފައެވެ. އާއްމު
ޙަބަރު

އަޅުގަނޑު “ހޭވި” ހަޑި އަދިވެސް މިއުޅެނީ ސާފުނުވެގެން: ޔާމީން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ހޭވި ހުރިހާ ހަޑި އަދިވެސް މިއުޅެނީ މިސަރުކާރަށް ސާފު ނުވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް ވަށް ބަހުން ޖަހައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސީ
ޙަބަރު މަޖިލިސް

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު ނަޝީދުގެ ސައިޒަށް ތިރި ކޮއްފި ސާބަހޭ އާޒިމް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޓެރަރިޒަމް މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހްތައް އެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން އެދިގެން މިއަދު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާގައި، ޖަލްސާ ބާއްވަން ޖެހޭ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މެންބަރުން ބަހުސް
ޙަބަރު

ވެހިކަލްތައް އަތުލައިގަތީ ގިނަ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް އެތެރެކުރި ފަހުން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭން ވަގަށް އެތެރެކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތަކެއް ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފައިވަނީ، މިއަހަރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮންޓެއިނަރުތަކެއް އެތެރެކުރި ފަހުން ކަމަށް އަވަސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން
ޙަބަރު

ނަޝީދުގެ ހަމަލާއެއް ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑުކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނިކޮށް، ސަރުކާރުގައި ލަސް ކަމެއް އުޅޭކަމަށް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މައްޗަންގޮޅި މެދު
ޙަބަރު

ދަރިފުޅު މަންމައަށްޓަކައި ވަމުންދާ ގުރުބާނީއަށް ބޭނުމީ އެހީގެ އަތެއް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ތ. ހިރިލަންދޫ ގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މަރިޔަމް އިސްމާއިލްއަކީ ކެންސަރުގެ ބަލީގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވެފައިވާ އުމުރުން 56 އަހަރުގެ މަންމައެކެވެ. ބަލީގެ ޝިކާރަޔަކަށް ވެފައިވާ މަރިޔަމްގެ ހަޔާތުގެ ހުޅުކޮޅު ނިވި އުދަރެސް ބަނަވެގެން ދިޔައީ
ޙަބަރު

މައިންބަފައިންގެ މެދުގައި ރަނގަޅު ގުޅުމެއް އޮތުމަކީ ކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ޗައިލްޑް އެބިއުސް ގެ ވާހަކައަކީ މީހުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ލިބިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ނަފްސާނީގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީގޮތުން އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި އަނިޔާއަކީ ގިނަމީހުންނަށް އެނގި އޮޅުންފިލާފައިވާ ކަންތައްކަމުގައި ބެލެވިދާނެއެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ކުޑަކުދިންނާ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތީން
ޙަބަރު

ސީޕީ ހަމީދާއި އިމްރާނަށް އިތުބާރު ނުކުރާކަމަށް ރިޟްވާން ބޭބެވެސް ބުނެފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭކަމަށް މަރާލެވިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިޟްވާންގެ ބޭބެ ބުނެފިއެވެ. ރިޟްވާންގެ ބޭބެ މިހެން ބުނެފައިވަނީ
ޙަބަރު

ކެނެރީގޭ ނަޝީދުގެ އަޑިނުބައި ރޭވުމަކުން ދައްކާ ހުސްވާހަކަ އަކުން އައްޑޫއަށް ތަރައްގީއެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގެ ނަމުގައި ކެނެރީގެ ނަޝީދުއާއި ނާގާބިލު އައްޑޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެއް ދެކެފީމެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރިންވެސް މިކަހަލަ އެއްޗެއް ދުށީމެވެ. ހަނދާންވާގޮތުން އެއަށް ކިޔަނީ އައްޑޫ ވިޝަން މިހެންނެވެ.