ކެޓަގަރީ ޙަބަރު

ޙަބަރު

ޙަބަރު

“މަވަރެއް ނެތިގެން” އުޅޭ މީހުންވެސް އުޅޭ ދޯ އެވެ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
“މަވަރެއް ނެތިގެން” އުޅޭ މީހުން މަދުން ނަމަވެސް ރާއްޖޭން އެބަ ފެނެ އެވެ. އެމީހުންނަށް އެގޮތަށް ހީވަނީ ވެސް ކަމެއް ވެގެންނެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ހުރި މުއްސަނދި ކަމާއި ނުފޫޒު ގަދަ އާއިލާތަކުން އެމީހުން
ޙަބަރު

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަން ނިންމީ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާއި ދެކޮޅަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ދެ އަންހެން ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ނިންމީ އިސްލާމީ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ނިންމާއި ދެކޮޅަށް ކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރުގެ ޖުލައި 09 ވަނަ ދުވަހު
ޙަބަރު

ކޮމިޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ނިކުތުމަކީ ރައީސް އިބޫ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް – ހަލީލް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ހަލީލް މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތް އަމިއްލަފުޅު ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ހަދަން އުޅުނު ސުޕަ ކޮމެޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ނިކުތުމަކީ ރައީސް އިބޫ އަށް ލިބުނު
ޙަބަރު

ނަޝީދުގެ ސްޕާ ކޮމެޓީއާއި ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ތެދުވެއްޖެ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެންބަރުން ނެގުމާއި ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް ހަދަން މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު
ޙަބަރު

ނަޝީދުގެ ހަމަލާއެއް ރައީސް ޞާލިހަށް؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވި ގޮތައް “ސްޕަ ކޮމެޓީއެއް” ހެދުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް އިން ރުހުން ނުލިބިފައި ވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ނަޝީދު ރައީސް ޞާލިހަށް ނުސީދާ ރައްދެއް
ޙަބަރު

ކަޝްމީރު މައްސަލައިން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ: އުމަރު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
100% 0% 0% ކަޝްމީރަށް ލިބިފައި އޮތް ދާހިލީ މިނިވަންކަން އިންޑިޔާއިން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަކީ އެކަމުން ދިވެހިން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ޙަބަރު

އަދީބު ރައީސް ޞާލިހަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ނައިބު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން، އަދީބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން ކަމަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ފަރާތަކުން “ޑީޕީ”
ޙަބަރު

ވީރާނާވި ޕާކިން ސިސްޓަމް: ދިވެހިންނަކީ ހަމަ އެހާ މުއްސަނދި ބަޔަކީ ހެއްޔެވެ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި މާލޭގައި މެކޭނިކަލް ޕާކިން ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މާލޭގެ ކާރޫބާރޫބޮޑު މަގުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޕާކިންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކަމަށް
ޙަބަރު

އަދީބު ފިލުން، ކަސްޓަމްސްގެ އިހުމާލު ބޮޑު!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
“ޒިންމާއިން ރެކިގަތުމާއި ފިލައިގެން ދިއުމަކީ އަހަރެންގެ އުސޫލެއް ނޫނެވެ. ތިބާގެ ހިދުމަތުގައި އުފުލަންޖެހުނު ކޮންމެ ޒިންމާއެއް އުފުލައި، ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް، ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްގައިމި ކުރިމަތި ލަނީ ލޯބީގެ ހައްގުގަ އެވެ. ތިޔައީ އަހަރެން
ޙަބަރު

ފިޔަވަތިން ފިލި ހަތް ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ “ފިޔަވަތި” އިން ފިލި ހަތް ކުއްޖަކު ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. ދައުލަތުގެ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ “ފިޔަވަތި”އިން ފިލައިގެން ގޮސް ތިބި ހަތް ކުދިން ފުލުހުން ހޯދާފައިވަނީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީ ހުރި