ކެޓަގަރީ ްކޮލަމ

ކޮލަމ

މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ޓެރަރިޒަމްގެ ޤާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް، ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަންކަން

ދިވެހި ޕޯސްޓް
    މުހައްމަދު ބުޝްރީ ޓެރަރިޒްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް މިހާރު މިވަނީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހަށް ފޮނުވާފައެވެ. މި އިސްލާހުގެ ދަށުން، “ޓެރަރިސްޓު” ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދު ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި ވަކި ޓެރަރިސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވަނީބާ؟ ނުވަތަ އެމްޑީޕީއަކީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މުހައްމަދު ބުޝްރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހުގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ބޭފުޅެކެވެ. މަޖުލިހުގެ 85 ގޮނޑީގެ ތެރެއިން 65 ގޮނޑި ލިބިފައި ވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އަށެވެ. މިއީ މަޖުލިހުގެ 75 ޕަސެންޓުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ
ރިޕޯޓް މުހައްމަދު ބުޝްރީ ްކޮލަމ

ސޫދާއި ނަޝީދު ބޭނުންވަނީ ރިލްވާނުގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ފެއިލްވާންބާ؟

ދިވެހި ޕޯސްޓް
      މުހައްމަދު ބުޝްރީ ސުވާލު ވަރަށް ސާފެވެ. ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަނައިބުގެ މަޤާމު ވެސް ކުރިން އަދާ ކުރައްވާފައިވާ، އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި އެތައް އަހަރެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ
ްކޮލަމ

އެމްޑީޕީގެ ތާރީޚީ މޮޅު، ރައީސް ސޯލިހަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރާ ގުޅިފައި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި ފަަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެމްޕޭނަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހުސްކުރައްވައި ނިކުމެވަޑައިގެންނެވީ ކެމްޕޭނުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުން ނަމަ ކެމްޕޭނުގެ ސީދާ ހަރަކާތަށް ނިކުންނެވީ އެހެން
ްކޮލަމ

ގަދަރު މަތިވެގެންވާރޭ: އިންސާނިއްޔަތުގެ ސަލާމަތުގެ ރޭ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުހާސް އަހަރު ކުރިއެވެ. ދުނިޔެވެފައިވަނީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ހިތްހަރުކަމުގެ ގުޅަމަތިހިފާ ފަސްގަނޑަކަށެވެ. އެނުބައިކަމަކުން އިންސާނީ މުޖްތަމައު ސަލާމަތްވެފައިވާ އެއްވެސް ނުބައިކަމެއް ނުވެއެެވެ. ފަރުބަދަތަކާއި ކޯރުތަކާއި ، ގަސްގަހާގެއްސާއި ، ތަރިތަކާއި އިރާއި، ހަނދާ މިއީ
ްކޮލަމ

މާފުށީ ޖަލުން މަންމައަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. މި ސިޓީ ލިއުމުގެ ހިތްވަރެއް އަޅުގަނޑު ނެތެވެ. ތި މަންމަ އަށް ގޮވާލަން ވެސް އަޅުގަނޑު ލަދުގަނެއެވެ. އެހެނަސް ވަރަށް ހިތްވަރުކުރާނަމައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ތި
ްކޮލަމ

އަންހެނަކަށް ވީތީ ވަޒީފާ ނުލިބުނު ކިރަން، މިހާރު ބިލިޔަނަރެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤަމުތަކުގައި މިހާރުވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަފާތުކުރުން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ވަޒީފާ ދިނުމުގައިވެސް އަންހެނަކަށް ވާތީ ވަޒީފާއިން މަހުރޫމު ވެގެން ދެއެވެ. ކިރަން މަޒުންޑަރ ޝޯ އަކީވެސް އޭނާގެ ޅައުމުރުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުން
ްކޮލަމ

ކައިރި … ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ދެން މިރަށަށް ހިޖުރަކުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަނެއް ބަޔަކީ މުސްލިމު ދިވެހީންނެވެ. މިތާނގައި ބަލަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސްވަރަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުދުދީނުގެ (ބުޑިސްޓް) ރަސްގެފާނު ސިރީބަވަނާދީއްތަ އިސްލާމްދީން ޚިޔާރުކުރެއްވީ މީލާދީން 1153 ގައެވެ.
ްކޮލަމ

ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަ: އިންސާފުވެރި ބަލައިލުމެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިންސާނެއްގެ ދިރިހުރުމަށް އެންމެ އަސާސީގޮތެއްގައި ބޭނުންވަނީ، ނޭވާލާނެވަޔާއީ، ހައިހޫނުކަން ފިލުވައިދޭނެ ކާބޯތަކެއްޗެވެ. ހަމައެފަދައިން މުޖުތަމައެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބޭނުމަކީ އަމަން އަމާންކަމާއި ސަލާމަތްކަމެވެ. އެހެންކަމުން އަރަހުށި މާތް ﷲ އަރަބި އުންމަތަށް ދެއްވި
ްކޮލަމ

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ އަނެއް ފަރާތް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލުތުފަރަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއްކަން އެނގެނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ އުމުރަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ތިމާގެ މީހުން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ނުވިތާކަށް، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެއީ