ކެޓަގަރީ ްކޮލަމ

ކޮލަމ

ްކޮލަމ

އެމްޑީޕީގެ ތާރީޚީ މޮޅު، ރައީސް ސޯލިހަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރާ ގުޅިފައި

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މި ފަަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެމްޕޭނަށް ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހުސްކުރައްވައި ނިކުމެވަޑައިގެންނެވީ ކެމްޕޭނުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުން ނަމަ ކެމްޕޭނުގެ ސީދާ ހަރަކާތަށް ނިކުންނެވީ އެހެން
ްކޮލަމ

ގަދަރު މަތިވެގެންވާރޭ: އިންސާނިއްޔަތުގެ ސަލާމަތުގެ ރޭ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅުހާސް އަހަރު ކުރިއެވެ. ދުނިޔެވެފައިވަނީ އަނިޔާވެރިކަމާއި ހިތްހަރުކަމުގެ ގުޅަމަތިހިފާ ފަސްގަނޑަކަށެވެ. އެނުބައިކަމަކުން އިންސާނީ މުޖްތަމައު ސަލާމަތްވެފައިވާ އެއްވެސް ނުބައިކަމެއް ނުވެއެެވެ. ފަރުބަދަތަކާއި ކޯރުތަކާއި ، ގަސްގަހާގެއްސާއި ، ތަރިތަކާއި އިރާއި، ހަނދާ މިއީ
ްކޮލަމ

މާފުށީ ޖަލުން މަންމައަށް އަސަރުގަދަ ސިޓީއެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. މި ސިޓީ ލިއުމުގެ ހިތްވަރެއް އަޅުގަނޑު ނެތެވެ. ތި މަންމަ އަށް ގޮވާލަން ވެސް އަޅުގަނޑު ލަދުގަނެއެވެ. އެހެނަސް ވަރަށް ހިތްވަރުކުރާނަމައެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ލޯބިވާ މަންމާއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ތި
ްކޮލަމ

އަންހެނަކަށް ވީތީ ވަޒީފާ ނުލިބުނު ކިރަން، މިހާރު ބިލިޔަނަރެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ދުނިޔޭގެ ބައެއް ޤަމުތަކުގައި މިހާރުވެސް އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ތަފާތުކުރުން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. ވަޒީފާ ދިނުމުގައިވެސް އަންހެނަކަށް ވާތީ ވަޒީފާއިން މަހުރޫމު ވެގެން ދެއެވެ. ކިރަން މަޒުންޑަރ ޝޯ އަކީވެސް އޭނާގެ ޅައުމުރުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކުން
ްކޮލަމ

ކައިރި … ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ދެން މިރަށަށް ހިޖުރަކުރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ އަނެއް ބަޔަކީ މުސްލިމު ދިވެހީންނެވެ. މިތާނގައި ބަލަންޖެހެނީ ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސްވަރަށެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުދުދީނުގެ (ބުޑިސްޓް) ރަސްގެފާނު ސިރީބަވަނާދީއްތަ އިސްލާމްދީން ޚިޔާރުކުރެއްވީ މީލާދީން 1153 ގައެވެ.
ްކޮލަމ

ނިރުބަވެރިކަމުގެ މައްސަލަ: އިންސާފުވެރި ބަލައިލުމެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އިންސާނެއްގެ ދިރިހުރުމަށް އެންމެ އަސާސީގޮތެއްގައި ބޭނުންވަނީ، ނޭވާލާނެވަޔާއީ، ހައިހޫނުކަން ފިލުވައިދޭނެ ކާބޯތަކެއްޗެވެ. ހަމައެފަދައިން މުޖުތަމައެއްގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބޭނުމަކީ އަމަން އަމާންކަމާއި ސަލާމަތްކަމެވެ. އެހެންކަމުން އަރަހުށި މާތް ﷲ އަރަބި އުންމަތަށް ދެއްވި
ްކޮލަމ

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ އަނެއް ފަރާތް!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ލުތުފަރަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އޭނާ އަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހެއްކަން އެނގެނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ އުމުރަކީ ކޮބައިކަން އެނގެނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ތިމާގެ މީހުން ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ނުވިތާކަށް، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އެއީ
ްކޮލަމ

ނަމޫނާ މަންޒަރެއް: ހުކުރު މިސްކިތުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތުގައި ގައުމުގެ ރައީސް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް، މިސްކިތު ގޯތިތެރެއަށް ވެލިލައި ހެދުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭ އޮންނަ އާދައެކެވެ. އިއްޔެ ފެނިގެން ދިޔައީ ރޯދަމަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން އިސްވެ
ްކޮލަމ

ޖެނަރަލް ސީސީއަކީ ކޮންބޭކަލެއްތޯއެވެ.

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މިފަހަރު އަޅުގަނޑު ގަލަން މިނެގީ ފަހަކަށް އައިސް މިސުރުގެ ތާރީޚުގައި އުފެދުނު ހަމައެކަނި އިސްލާމީ ސަރުކާރު އަސްކަރީ ބަޣާވާތަކުން ވައްޓައިލި ޝަޚްސިއްޔަތާމެދު އެއްޗެއް ދަންނަވާލުމަށެވެ. ހިތެއްފިތެއް ނެތި އެތަކެއްހާސް މުސްލިމުންގެ ލޭބޮއިފައިވާ ޑްރެކިއުލާ ޖަނަރަލް
ްކޮލަމ

ލަދެއް ނެތް، އަގެއް ނެތް މަޖިލިސް މާޒީއަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެއް މެމްބަރަކު، ގާނޫނުއަސާސީ ވެސް އަތަށް ލައްވައިގެން، މަޖިލިހުގެ މާލަން ތެރޭގައި ހުންނަވައި ނެންގެވި ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ އާންމުކުރެއްވި އެވެ: މަޖިލިހުގައި އޭނާގެ ފަހު ދުވަސްކަން އަންގާލެއްވީ އެވެ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ