ކެޓަގަރީ ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ކުޅުދުއްފުށީ ޕެރޭޑް: އެންމެ ރީތީ އަސްލު ލުތުފީ އާއި ބްރޯ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑަށް ލިބިފައިވާ ސަމާލުކަމާއި ގުޅިގެން އެޕެރޭޑްގެ ވާހަކަ އަދި މާއަވަހަށް ނިންމާލެވޭކަށް ނެތެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި މާލި ޕެރޭޑަށް ފަހު އިއްޔެ އާއި ރޭ އަދި މިއަދު ވެސް މީސް މީޑިއާގައި
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

“ލީނާ”އަށް ތައުރީފު އޮހެނީ!

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އެކްޓަރ/ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުއާޒުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު “ލީނާ” އަށް ބެލުންތެރިން ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައީ ރޭގައެވެ. ދެއަހަރުގެ މަސައްކަތުން ނިންމާލި ފިލްމު ރޭ ވަނީ ޕްރިމިއަރ ކޮށްފައެވެ.
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ވަގު ލޯބިވެރިން ގެންގުޅޭ މީހުން ފަޅާ އަރުވާލާ ފޯމިއުލާ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ސިއްރު ލޯބިވެރިޔަކު ގެންގުޅޭކަމަށް ޝައްކުވި ނަމަވެސް ޔަގީންކަމާއި އެކު ގޮތެއް ނިންމުން އެއީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ފުރިހަމަ ހެކި ހޯދާ، ތަޙްޤީޤުގައި ކުރިއެރުންތައް ހޯދަން ހިނގަންޖެހޭ މަގު ގިނަ ފަހަރު
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ކުޑައިރު ރާއްޖެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ދަސްވީ ދިވެހިންގެ ފަރާތުންނެވެ. ލަވަ ވެސް އެހާ ރީއްޗަށް ކިޔަ އެވެ.

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މަރިޔަމް ޝިފްލީން ޝަފީގުގެ ހުނަރުވެރިކަން ފެނި އޭނާއަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓުނީ އެމެރިކަން ސެންޓަރުގައި އޮތް އިވެންޓެއްގައި ލަވަ ކިޔާ އަޑު އިވިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ޝިފްލީންގެ އަޑު އިވުނީ ބަރިސްތާގައި ހަފުތާ ބަންދުގައި އޮންނަ
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ބައެއް މީހުންނަށް ހީވަނީ އެންމެ ތަނެއްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރުކަމޭ ކުރެވޭނީ. އެހެންވެ އެޕްރޯޗުނުކޮށް އެބަހުރޭ

ދިވެހި ޕޯސްޓް
މޮޑެލްކުރާ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކައިޒީންއަށް ވުރެ ނުފޫޒުގަދަ އެހެން މޮޑެލް އެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ކައިޒީންގެ ރީތިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. މި ދުވަސްވަރު ކައިޒީންގެ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ކެންސަރާ ހަނގުރާމަކުރި ޖީލާގެ މެސެޖު މުހިންމު

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް އެކްޓިވް މީހެކެވެ. ރަނގަޅު ކާނާ ކެއުމަށާއި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅުމަށް އިސްކަން ދިން ނަމަވެސް އާއިލާގެ މީހަކު އުރަމަތީ ކެންސަރު ޖެހިގެން މަރުވެފައި ވާތީ އެ ބިރުވެރިކަން ވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ހުވަފެންތަކުގެ ފަހަތުން ގޮސް ހޫނު ބަދިގެއަށް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ސްކޫލް ނިންމާފައި ނުކުމެގެން ދިޔައިރު ޝިފާނާ ސައީދު (ޝިފޫ) ބޭނުންވީ ކެބިންކްރޫއަކަށް ވެގެން އުދުއްސައިގަންނާށެވެ. އެކަމުގެ ހުރަހަކަށްވީ ބުރުގާ އެވެ. ދެން އޭނާ ކުރަހަން ފެށީ އާކިޓެކްޗަރަކަށް ނުވަތަ އިންޓީރިއާ ޑިޒައިނަރަކަށް ވާނެ މަގެވެ.
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބްރޭންޑަކަށް އަހަރެން ބަދަލުވި ގޮތް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
އަބްދުލް މަޖީދު އައީ އާދައިގެ އާއިލާއަކުންނެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ދެކެމުން އައީ އާދައިގެ ހުވަފެންތަކެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އޭނާއާ އެކު ސްކޫލަށް ކިޔަވަން ދިޔަ، ތަނަވަސް އާއިލާތަކުގެ ކުދިން އުޅުނު ގޮތާއި ގެންގުޅުނު
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

އީވާގެ ޒަމާނީ ސްޓައިލްތަކަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ސަމާލުކަން ލިބިފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މިފަހަރު ދިގުހެދުމަކުންނެވެ.

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތާ ގުޅޭ ސިޔާސީ ވާހަކަތައް ބާއްވާފައި މިއީ، އެ ރަސްމިއްޔާތުން ފެނުނު ދިގު ހެދުންތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. މަޖިލީހުގެ އަންހެން މެންބަރުންނާއި އަދި ދައުވަތު
ް މުނިފޫހި ފިލުވުން

ޝިމްހާ: އާ ކުރެހުންތެރިން އުފައްދާ އާޓިސްޓެއް

ދިވެހި ޕޯސްޓް
ފުލްޓައިމް އާޓިސްޓަކަށް ވުމަކީ ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށް ވާނެ އެވެ. މިއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއްކަމާއި މެދުގައި ސުވާލު އުފައްދާނެ އެތައް ބަޔަކު ތިބޭނެ އެވެ. ފާޑުކިޔާނެ މީހުން ވެސް ނިކަން ގިނަވާނެ އެވެ. ކިތައްމެ